Obchodní podmínky

společnosti A 11 care s.r.o., IČO: 10721801, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347255 (dále jen „Poskytovatel“)

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) podmínky poskytování služeb Poskytovatele nabízené prostřednictvím svých webových stránek www.a11care.cz (dále jen „Web“) spočívající v poskytování:

1.1.1.         masérských, rekondičních a regeneračních služeb, léčebného tělocviku (dále jen „Služby“). 

1.2.      Služby nabízí Poskytovatel svým klientům (dále jen „Klient“) tak, že si Klienti vyberou konkrétní typ Služby, zarezervují si termín, vyberou si způsob poskytnutí Služby a následně za tyto Služby zaplatí stanovenou odměnu, a to následujícími způsoby:

1.2.1.         prostřednictvím prostředku komunikace na dálku pomocí on-line rezervačního systému, který je k dispozici skrze rozhraní Webu (dále jen „Elektronicky“), nebo osobně v prostorech Poskytovatele na adrese Jankovcova 1569/2c, Lighthouse Towers, 1.patro, Holešovice, Praha 7 (dále jen „Provozovna“).

1.3.      Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem od okamžiku jeho uzavření. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně; taková ujednání mají před Obchodními podmínkami přednost.

Služby fyzioterapie poskytuje Poskytovatel svým Klientům na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

1.4.      Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy Klientem je fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy Klientem je osoba, která jedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Tyto Obchodní podmínky se vztahují, jak na způsob poskytování Služeb Elektronicky, tak i na způsob poskytování služeb osobně na Provozovně.

1.5.      Poskytovatel je oprávněn poskytovat Služby fyzioterapie na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních službách.

2.          CHARAKTER SLUŽEB

2.1.      Prezentace Služeb na Webu je pouze informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s Klientem na prezentovanou Službu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

Rozhraní Webu obsahuje informace o nabízených Službách, jejích hlavních vlastnostech, informace o odměně ze Služby, nákladech spojených s poskytnutím Služeb, způsobu a předpokládaných termínech poskytnutí Služby a možnostech platby.

2.2.      Poskytovatel není povinen vést záznamy o péči o zdraví z poskytování Služeb Klientům. To neplatí u poskytování Služby fyzioterapie, kde je Poskytovatel povinen vést zdravotnickou dokumentaci.

3.          UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.      Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem ohledně poskytnutí konkrétní Služby má charakter smlouvy o péči o zdraví ve smyslu § 2636 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“). Smlouva se uzavírá na základě objednávky Klienta (dále jen „Objednávka“) uskutečněné: 

3.1.1.         Elektronicky (dále jen „On-line Rezervace“), nebo osobně na Provozovně. 

3.2.      Objednávka musí obsahovat všechny údaje označené Poskytovatelem jako povinné; bez těchto nelze Objednávku dokončit. V Objednávce musí Klient uvést:

3.2.1.         informace o požadovaném způsobu poskytnutí Služby, informace o objednávané Službě a doby jejího trvání,

3.2.2.         osobu, která bude jménem Poskytovatele Službu poskytovat,termín poskytnutí Služby s uvedením konkrétního roku, měsíce, dne a času,

3.2.3.         identifikační údaje Klienta (jméno a příjmení, e-mail, a telefonní číslo), výše odměny za Službu a vybraný způsob platby včetně případných poplatků spojených s daným způsobem platby.

3.3.      Před odesláním On-line Rezervace Poskytovateli je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do On-line Rezervace Klient vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do On-line Rezervace. Po odeslání On-line Rezervace již Klient nemůže měnit údaje, které vložil do On-line Rezervace, ani v ní opravovat chyby. 

On-line Rezervaci odešle Klient Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“.

3.4.      Poskytovatel obdržení On-line Rezervace potvrdí Klientovi e-mailem na adresu Klienta uvedenou On-line Rezervaci, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.

Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a dále že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele dostupné na Webu i na Provozovně okamžikem:

3.4.1.         Odeslání On-line Rezervace, nebo učiněním Objednávky osobně na Provozovně. 

3.5.      Veškeré údaje uvedené v Objednávce musí být správné, úplné a aktuální. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo neaktuálních údajů ze strany Klienta. 

Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání On-line Rezervace, případně uskutečněním Objednávky osobně na Provozovně.

3.6.      Klient je povinen zaplatit odměnu za Služby dle Objednávky ihned bez zbytečného odkladu při učinění Objednávky, jinak nejsou Objednávka ani termín poskytnutí Služeb pro Poskytovatele závazné a Poskytovatel není povinen Služby Klientovi poskytnout. Článek 6 těchto Obchodních podmínek tímto není dotčen.

Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (rozsah objednaných Služeb, termín poskytnutí Služeb, výše Odměny) požádat Klienta o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Klient je v takovém případě povinen Objednávku bez zbytečného odkladu dodatečně potvrdit, v opačném případě Poskytovatel není povinen poskytnout Služby Klientovi.

4.          ZPŮSOB POSKYTNUTÍ SLUŽEB

4.1.      Umožňuje-li to povaha Služby, Klient si v rámci Objednávky vybere, zdali chce, aby mu byla Služba poskytnuta: 

4.1.1.         on-line prostřednictvím videohovoru (dále jen „Videohovor“), osobně na Provozovně.

4.2.      Videohovor se uskutečňuje prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Závazné bližší pokyny k uskutečnění hovoru obdrží Klient spolu s potvrzením o přijetí platby za Služby v e-mailu. 

V případě, že dojde k přerušení Videohovoru z důvodů výpadku internetového připojení či chybě v aplikaci Microsoft Teams, ať už na straně Klienta nebo Poskytovatele, Služba bude nadále poskytována prostřednictvím mobilního telefonu na telefonním čísle uvedeném Klientem v Objednávce.

5.          ODMĚNA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.      Za poskytnutí Služby se Klient zavazuje Poskytovateli uhradit finanční odměnu (dále jen „Odměna“), jejíž výše je zobrazovaná v rozhraní Webu. Odměna je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní, souvisejících poplatků a jiných podobných peněžitých plnění, pokud není uvedeno jinak.

Výše Odměny za konkrétní Službu je zobrazena vždy u daného typu Služby v rozhraní Webu a zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Webu. Rozhodující je výše Odměny v okamžiku, kdy Klient Objednávku uskuteční.

5.2.      Služby, které mají být poskytnuty v přednostním termínu, jsou zpoplatněny individuální Odměnou, na jejíž výši se Poskytovatel a Klient dohodnou na základě individuálně uzavřené Smlouvy.

Náklady vzniklé v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku za účelem poskytnutí Služeb na dálku (zejména náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovor) nejsou zahrnuty v Odměně a Klient si je hradí sám. 

5.3.      Pokud rozhraní Webu neuvádí jinak, lze platby provádět následujícími způsoby:

5.3.1.         bezhotovostně prostřednictvím platební brány provozované společností Comgate Payments a.s., v hotovosti na Provozovně.

5.4.      V případě bezhotovostní platby je závazek Klienta zaplatit Odměnu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. 

Není-li na Webu uvedeno jinak, jsou platby za Služby prováděny v českých korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži Klienta.

6.          UKONČENÍ A ZMĚNA SMLOUVY

6.1.      Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu poskytnutí Služby dle Objednávky.

Nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin před sjednaným termínem dle Objednávky má Klient právo jednostranně od Smlouvy odstoupit (například zrušením rezervace) nebo Smlouvu změnit (například změnou termínu). Po této době již Klient nemá právo na odstoupení nebo změnu Smlouvy. Změna termínu v rámci Smlouvy je možná pouze jednou.

6.2.      V případě, že se Klient řádně nedostaví na sjednaný termín dle Objednávky a termín v souladu s tímto článkem nezmění, ani nezruší, má Poskytovatel právo na zaplacení Odměny ve výši 100 % a Klient nemá právo na vrácení zaplacené Odměny. 

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv až do okamžiku, kdy má dle Smlouvy dojít k započetí poskytování Služby. V takovém případě má Klient právo na vrácení peněžních prostředků ve výši 100 % hodnoty Odměny, kterou Klient Poskytovateli zaplatil.

6.3.      Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně zrušit z provozních důvodů sjednaný termín ve Smlouvě; v takovém případě buď sjedná s Klientem nový termín a nebude-li nový termín Klientovi vyhovovat, vrátí Klientovi uhrazenou Odměnu; v souvislosti se zrušením sjednaného termínu dle tohoto ustanovení nemá Klient nad rámec uvedeného žádné další nároky proti Poskytovateli, zejm. na náhradu újmy.

Pro ukončení Smlouvy nebo změnu termínu poskytnutí Služby ze strany Klienta, je Klient povinen kontaktovat Poskytovatele na e-mail uvedený v čl. 12 nebo prostřednictvím On-line Rezervace. 

6.4.      V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele zašle Poskytovatel oznámení o odstoupení Klientovi na e-mail uvedený v Objednávce nebo na telefonní číslo uvedené v Objednávce.

V případě existence práva Klienta na vrácení zaplacené Odměny podle tohoto článku, vrátí Poskytovatel zaplacenou Odměnu v uvedené výši Klientovi do 14 (čtrnácti) dnů ode dne vzniku nároku na vrácení zaplacené Odměny. Odměnu vrátí Poskytovatel Klientovi stejným způsobem, jakým Klient platbu za Odměnu provedl. 

6.5.      Jelikož se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí zdravotní péče ve smyslu ustanovení § 1840 odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku, Klient bere na vědomí, že se na Smlouvu nepoužijí příslušná ustanovení o uzavírání smluv distančním způsobem a o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory podle § 1820 až 1839 Občanského zákoníku, a to včetně ustanovení zakládající Spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů podle ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku.

Další zákonné možnosti ukončení Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele nebo Klienta tímto nejsou dotčeny.

7.          PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Poskytovatel odpovídá za to, že Služby poskytnuté Klientovi jsou poskytnuty v souladu se Smlouvou, v souladu s péčí řádného odborníka, a to i v souladu s pravidly svého oboru. Není-li Služba poskytnuta v souladu se Smlouvou, má služba vadu. 

Má-li Služba vadu, je Klient povinen vadu oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy mohl vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od poskytnutí Služby. 

7.2.      Klient je oprávněn reklamovat Službu písemně e-mailem: info@a11care.cz nebo dopisem na adresu sídla Poskytovatele uvedeného v záhlaví těchto Obchodních podmínek, přičemž reklamace by měla obsahovat alespoň tyto náležitosti:

7.2.1.         identifikace a kontaktní údaje Klienta, který Službu reklamuje,

popis Služby, ke které se reklamace vztahuje, tj. datum poskytnutí Služby, případně číslo rezervace a další údaje,

7.2.2.         důvod reklamace a popis, v čem spočívá vada Služby. 

7.3.      Po obdržení reklamace se všemi výše uvedenými náležitostmi Poskytovatel bez zbytečného odkladu (v odůvodněných případech nejpozději do tří pracovních dnů) vyrozumí klienta o přijetí reklamace, a to zejména písemně prostřednictvím e-mailu, který Klient uvedl v Objednávce.

Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu po jejím obdržení, nejpozději do 30 (třiceti) dnů od jejího obdržení, pokud se Poskytovatel a Klient nedohodnou na delší lhůtě. Poskytovatel vyrozumí Klienta o vyřízení reklamace zejména písemně prostřednictvím e-mailu, který Klient uvedl v Objednávce.

7.4.      Je-li vada odstranitelná, má Klient s ohledem na povahu Služeb právo na přiměřenou slevu z Odměny za poskytnuté Služby. Nelze-li vadu odstranit, může Klient buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z Odměny.

V případě práv Klienta z vadného plnění, náleží Klientovi i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Toto právo však musí Klient uplatnit do jednoho měsíce poté, co vytknul vadu Poskytovateli.

7.5.      Právo z vadného plnění nevylučuje právo Klienta na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

V případě, že Služba byla poskytnuta vadně, vrátí Poskytovatel Klientovi peněžní prostředky v rozsahu slevy z Odměny za Služby, případně v plné výši bez zbytečného odkladu po uznání reklamace, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Klienta přijal.

7.6.      Práva z vadného plnění Klientovi nenáleží v případě, kdy o vadě před započetím s poskytováním Služby věděl a v případě, kdy vadu sám způsobil tím, že porušil tyto Obchodní podmínky, Smlouvu a/nebo obecně platné právní předpisy.

8.          UŽÍVÁNÍ A PROVOZ WEBU

8.1.      Web, včetně veškerého jeho obsahu a software zajišťujícího jeho chod, jsou nehmotnými statky chráněnými zákonem, především jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, případně jako jiné nehmotné statky chráněné zákonem. 

Klient je oprávněn Web a další chráněné statky v něm obsažené užívat pouze po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání Webu a plnění Smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. k uskutečňování Objednávek, prohlížení Webu, případně užívání uživatelského účtu dle Obchodních podmínek). Klient není oprávněn Web, ani jeho obsah užít zejména ke komerčním účelům (ať už ve vlastní prospěch nebo v prospěch třetí osoby). Klient není oprávněn poskytovat jakékoli podlicence třetím osobám ani postoupit licenci na třetí osobu. Klient nesmí do Webu ani jeho obsahu jakkoli zasahovat, upravovat jej, provádět dekompilaci, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného.

8.2.      Poskytovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byl Web dostupný a funkční. Klient však bere na vědomí, že Web nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob. Klientovi v případě nedostupností či nefunkčností Webu nevznikají žádné nároky z vadného plnění nebo na náhradu újmy.

9.          DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.      Klient není oprávněn pořizovat audio ani video záznamy z poskytování Služeb bez svolení Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel souhlasí s pořízením záznamu, je potřeba, aby tuto skutečnost vždy Poskytovatel (osoba, která bude jménem Poskytovatele Službu poskytovat) sdělil na začátku pořizované nahrávky. Pořízení jakéhokoliv záznamu je možné výhradně pro vlastní potřebu, je zakázáno tento záznam dále šířit jakýmkoliv způsobem. 

V případě, že je Klient během poskytování Služeb viditelně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek, je Poskytovatel (osoba, která jménem Poskytovatele poskytuje Služby) oprávněn poskytování Služeb ukončit či odmítnout.

9.2.      Ukončit či odmítnout poskytování Služeb je Poskytovatel, resp. osoba, která jménem Poskytovatele poskytuje Služby, oprávněn také v případě, kdy se Klient zejména chová vulgárně nebo agresivně.

V případě ukončení poskytování Služeb podle odst. 9.2 a 9.3 nenáleží Klientovi žádné náhradní plnění za neposkytnutí Služby, Poskytovatel tedy není povinen ke změně Smlouvy v rozsahu termínu poskytnutí Služby ani není povinen vrátit Odměnu již uhrazenou Klientem.

9.3.      V případě porušení povinností Klienta podle těchto Obchodních podmínek anebo Smlouvy je oprávněn Poskytovatel domáhat se náhrady majetkové nebo nemajetkové újmy po Klientovi včetně všech skutečně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním tohoto práva. 

10.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.   Informace o zpracování osobních údajů Klienta nebo osob jednajících za Klienta v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na Webu.

11.       ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

11.1.   V případě, že dojde mezi Klientem, který je Spotřebitelem, a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient – Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz 

K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

11.2.   Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných Klientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče (tj. fyzioterapie), včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. 

12.       VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

12.1.   Všechna oznámení mezi Klientem a Poskytovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám nebo ke Smlouvě, příp. která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen i pokud je oznámení zasláno v elektronické podobě jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF prostřednictvím následujících kontaktů:

12.1.1.      kontaktní údaje Poskytovatele: e-mail: info@a11care.cz, telefonní číslo: +420 778 957 771

kontaktní e-mail Klienta uvedený v Objednávce.

12.2.   Klient a Poskytovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.

Veškeré faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v Objednávce.

13.       SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.   Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rozhraní Webu a informace o tomto doplnění a/či změně bude Klientům také zaslána na jejich kontaktní e-mail uvedený v Objednávce. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývá předchozí znění Obchodních podmínek účinnosti. V případě, že se změnami Klient nesouhlasí, má právo je odmítnout s tím i poskytování Služeb. Změny Obchodních podmínek nemají vliv na Smlouvy uzavřené ještě za účinnosti původních Obchodních podmínek.

13.2.   Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo nevynutitelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

Klient souhlasí, že Poskytovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část.

13.3.   Aktuální znění Obchodních podmínek a Informací o zpracování osobních údajů je k dispozici vždy na Webu i na Provozovně.

Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.10.2022